Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości PROGRESS

2. Siedzibą Koła jest Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącą się w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 39.

3. Koło jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Uczelni.

4. Koło należy do Korporacji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych CESSA (Corporation of Economic Scientific Students Associations).

5. Koło jest organizacją naukową studentów.

6. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.

7. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

Rozdział II

CELE i ZADANIA

1. Celem Koła jest:

 • budzenie zainteresowań naukowych przez studentów,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnych finansów,
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej,
 • rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów poszerzających ich zainteresowania związane z programem Instytutu Finansów, Bankowościi Ubezpieczeń UŁ
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
 • promowanie Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń UŁ,
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego.

2. Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań i dyskusji,
 • organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach,
 • współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 • utworzenie serwisu informacyjnego o działalności koła w postaci strony internetowej.

Rozdział IV

Prawa członka

1. Członkiem Koła Naukowego Progress może zostać każdy student, który studiuje na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Politechnice Łódzkiej, niezależnie od kierunku, roku studiów, trybu i formy podjętych studiów, który popiera cele Koła oraz deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji tych celów.

2. Do Koła Naukowego zostają przyjęci studenci na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej. Decyzje o przyjęciu do koła podejmuje osoba odpowiedzialna za rekrutację, tj. Vice Prezes ds. Human Resources.

Rozdział V

Obowiązki członka

 

1. Każdy członek koła powinien:

 • sumiennie spełniać swoje obowiązki,
 • aktywnie uczestniczyć w działalności Koła (uczestnictwo w projektach realizowanych przez Koło, uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Koło),
 • informować osobę do tego wyznaczoną o powodzie nieobecności na spotkaniu z wcześniejszym wyprzedzeniem,
 • aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacji programu Koła,
 • terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,
 • przestrzegać postanowień Regulaminu i uchwał władz Koła,
 • corocznie potwierdzać swoje członkostwo na zasadach ustalonych przez Zarząd,
 • przestrzegać ogólnie przyjętych zasad moralnych i obyczajowych,
 • dbać o sprzęt, który jest w posiadaniu koła, szanować prawa i majątek osób trzecich,
 • dbać o dobre imię SKN Progress oraz Uniwersytetu Łódzkiego,
 • zgłaszać wnioski i zapytania do władz Zarządu we wszystkich sprawach dotyczących Koła.

2. Każdy członek koła wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w działaniach marketingowych prowadzonych przez koło poprzez media elektroniczne oraz drukowane.

3. Każdy członek koła zobowiązuje się do podpisania oraz przestrzegania regulaminu zatwierdzonego przez zarządu koła.

Rozdział VI

Rekomendacje

1. Każdy członek ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez Prezesa Zarządu lub Vice Prezesa ds. HR.

Rozdział VIII

Skreślenie z listy członków

Członkostwo wygasa z chwilą ukończenia studiów. W przypadku ukończenia studiów I st. i kontynuowania nauki na studiach II st. na UŁ w kolejnym roku akademickim członkostwo jest przedłużane automatycznie.

1. Skreślenie z listy członków następuje w chwili:

 • gdy członek dobrowolnie zgłosi chęć wystąpienia z koła naukowego,
 • utraty statusu studenta.

Rozdział IX

Wykluczenie z listy członków

W przypadkach poważnego naruszenia Statutu Koła Zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu z Listy Członków Koła. Członka odwołuje osoba do tego powołana, czyli V-ce Prezes do spraw HR po porozumieniu z całym zarządem koła

1. Wykluczenie członka koła może nastąpić, jeśli:

 • nie uczestniczył w trzech zebraniach bez podania usprawiedliwienia z nieobecności,
 • nie uczestniczył aktywnie w projektach organizowanych prze Koło Naukowe,
 • nie pomaga innym członkom Koła Naukowego, a swoją postawą zniechęca do pracy innych członków Koła,
 • postawa członka koła jest niezgodna z regulaminem studiów,
 • przynajmniej połowa ważnych głosów obecnych na zebraniu członków Koła wyrazi taką wolę,
 • nie dba o sprzęt, który udostępnia Koło,
 • naraża na utratę zdrowia lub życia innego członka koła lub studenta,
 • nie dba o dobre imię Koła Naukowego i Uniwersytetu Łódzkiego,
 • nie przestrzega regulaminu SKN Progress.

Rozdział IX

Wykluczenie z listy członków

1. Władze Koła stanowią:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd Koła.

2. Walne Zebranie Członków Koła:

 • jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących (każdy członek ma jeden głos),
 • uchwala zwykłą większością głosów,
 • jest zwoływane i prowadzone przez Prezesa Koła.

3. Zarząd Koła stanowią:

 • Prezes Zarządu,
 • Vice Prezes ds. Finansów
 • Vice Prezes ds. Organizacyjno – Prawnych
 • Vice Prezes ds. Human Resources
 • Vice Prezes ds. Marketingu i PR

4. Do zadań Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • ustalanie planu pracy Koła,
 • prowadzenie rachunkowości Koła,
 • prowadzenie ewidencji członków Koła,
 • utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami   na terenie UŁ, 
 • zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła.

5. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.

6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego Kadencję.

Rozdział XI

Regulamin wyboru Zarządu Koła Naukowego

1. Zarząd Koła składa się z 5 osób.

2. Kandydatów do Zarządu proponują członkowie Koła.

3. Wybory są tajne.

Rozdział XII

Opiekun Koła

1. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń.

2. Opiekun naukowy Koła jest odpowiedzialny przed Władzami Uczelni i Wydziału za działalność merytoryczna Koła Naukowego.

3. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.

Rozdział XIII

Majątek Koła

1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych Koła oraz przez Uniwersytet Łódzki.

2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, darowizn oraz sponsoringu.

3. W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozdział XIV

Alumni

1. Alumn to były członek koła, który swoją pracą na rzecz koła przyczynił się do jego sukcesu, aktywnie uczestniczył w działalności SKN Progress, wykonywał swoje obowiązki sumiennie oraz przestrzegał zarówno postanowień statutu koła, jak i wewnętrznego regulaminu. Taka osoba jest traktowana jako wzór do naśladowania dla obecnych członków koła.

 2. Alumnem może zostać członek który zakończył działalność w kole, po spełnieniu jednego z niżej wymienionych kryteriów:

 • zasiadał w zarządzie koła przez minimum jedną pełną kadencję, 
 • był koordynatorem jednego z głównych naukowych projektów koła, 
 • został nagrodzony przez zarząd tytułem „Progressowicza Roku” – po zakończeniu danego akademickiego zarząd zobowiązuje się do nadania dwóch takich tytułów. 

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

2. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.

3. Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy Walnego Zebrania w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.

4. O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła.