STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PROGRESS

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Nazwa i identyfikacja

1. Koło Naukowe pod nazwą Studenckie Koło Naukowe Progress, zwane dalej Kołem, jest uczelnianą organizacją studencką.

2. Koło może posługiwać się nazwą skróconą – SKN Progress lub Progress.

3. Koło może posługiwać się znakami graficznymi.

Art. 2. Siedziba

Siedzibą Koła jest Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – Instytut Finansów.

Art. 3. Podstawy prawne

Koło działa na podstawie niniejszego Statutu; przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Regulaminu Koła, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał Zarządu Koła.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 4. Cele i zadania

Celem działalności Koła jest w szczególności:

a) budzenie zainteresowań naukowych studentów;

b) poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości;

c) wdrażanie studentów do pracy naukowej;

d) rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów;

e) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;

f) integracja członków Koła i budowanie sieci kontaktów;

g) integracja środowiska studenckiego, naukowego i biznesowego.

Art. 5. Środki działania

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) regularne organizowanie spotkań i dyskusji;

b) organizowanie i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach;

c) organizowanie projektów;

d) współpracę z organizacjami naukowymi i kulturalnymi;

e) współpracę z firmami;

f) współpracę z osobami fizycznymi;

g) prowadzenie strony internetowej.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOSTWO

Art. 6. Nabywanie członkostwa

1. Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, który popiera cele Koła oraz deklaruje czynne uczestnictwo w ich realizacji.

2. O przyjęciu do Koła decyduje Zarząd Koła w formie uchwały w terminie 28 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.

3. Wzór deklaracji określa uchwała Zarządu Koła.

4. Rejestr członków prowadzi członek funkcyjny Zarządu ds. HR. Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru członków określa uchwała Zarządu Koła.

Art. 7. Alumni

1. Koło prowadzi program Alumni.

2. Alumn to były członek Koła, który swoją pracą przyczynił się do jego sukcesu, aktywnie uczestniczył w działalności Koła, wykonywał swoje obowiązki sumiennie oraz przestrzegał zarówno postanowień Statutu Koła, jak i Regulaminu. Taka osoba jest traktowana jako wzór do naśladowania dla obecnych członków Koła.

3. Alumnem może zostać członek, który zakończył działalność w Kole, w szczególności po spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:

a) zasiadał w Zarządzie Koła przez minimum jedną pełną kadencję;

b) wzorcowo wypełniał obowiązki koordynatora jednego z głównych projektów Koła, w każdym roku listę głównych projektów określa Zarząd Koła w drodze uchwały;

c) został nagrodzony tytułem Progressowicza Roku – po zakończeniu wszystkich projektów organizowanych przez Koło w danym roku akademickim przeprowadza się wybory na dwóch Progressowiczów Roku.

Art. 8. Prawa członków

Każdy członek ma prawo do:

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu;

b) udziału w projektach organizowanych przez Koło;

c) czynnego i biernego prawa wyborczego w organach Koła;

d) swobodnego wyrażania swoich opinii, myśli i poglądów;

e) zgłaszania propozycji nowych projektów;

f) zgłaszania propozycji współpracy z firmami i organizacjami;

g) zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu Koła;

h) korzystania ze sprzętu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła;

i) korzystania ze zbiorów Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła;

j) uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu Koła;

k) ubiegania się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole.

Art. 9. Obowiązki członków

Każdy członek Koła ma obowiązek:

a) sumiennie spełniać swoje obowiązki;

b) aktywnie uczestniczyć w działalności Koła;

c) aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacji programu Koła;

d) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac;

e) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Koła i Regulaminu

zatwierdzonego przez Zarząd Koła;

f) przestrzegać ogólnie przyjętych zasad moralnych i obyczajowych;

g) dbać o sprzęt, który jest w posiadaniu Koła, szanować prawa i majątek osób trzecich;

h) dbać o dobre imię Koła oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Art. 10. Ustanie członkostwa

1. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

a) wykluczenia w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Koła;

b) skreślenia z listy członków w przypadku:

i. utraty statusu studenta UŁ;

ii. dobrowolnej chęci wystąpienia z Koła;

iii. trwałej niemożności nawiązania kontaktu z członkiem Koła.

2. Członek wykluczony z Koła uchwałą Zarządu Koła może w terminie 7 dni od otrzymania informacji złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia. Zarząd Koła w terminie 7 dni od otrzymania wniosku doręcza wykluczonemu członkowi uzasadnienie. Wykluczony członek może odwołać się od uchwały o wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia uchwały.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV ORGANY KOŁA I OPIEKUN

Art. 11. Postanowienia ogólne

Organy Koła stanowią:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem.

Art. 12. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania, w drodze uchwał, wszelkich decyzji jego dotyczących.

2. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Koła.

3. Każdy członek Koła ma jeden głos.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a) podejmowanie uchwał;

b) wybór Zarządu;

c) odwoływanie Zarządu oraz jego członków przed upływem kadencji.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

Art. 13. Zarząd

1. Zarząd Koła składa się z członków Zarządu w liczbie od 3 (trzech) do 7 (siedmiu), w tym z Prezesa Zarządu, zwanego dalej Prezesem.

2. Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu tajnym.

3. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały na wniosek Prezesa.

4. Pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu tajnym. W przypadku braku akceptacji dla kandydata na członka Zarządu, wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie, bez wniosku Prezesa, w trybie, o którym mowa w ust. 2.

5. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Wybory nowego Zarządu powinny zostać zorganizowane każdorazowo w terminie do końca czerwca.

6. W przypadku, gdy w trybie, o którym mowa w ust. 12. zakończy się kadencja wszystkich członków Zarządu w tym samym czasie, zastosowanie ma ust. 2. W takim przypadku Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Opiekuna w terminie miesiąca od dnia zakończenia kadencji wszystkich członków Zarządu.

7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) podejmowanie uchwał;

b) kierowanie działalnością Koła;

c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

9. Do kompetencji Prezesa należy:

a) reprezentowanie Koła;

b) przewodniczenie spotkaniom Koła;

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia przynajmniej raz w roku akademickim.

10. W przypadku nieobecności lub rezygnacji Prezesa, jego funkcję pełni jeden z członków Zarządu, wybrany w drodze uchwały Zarządu.

11. Do kompetencji pozostałych członków Zarządu w szczególności należy:

a) prowadzenie spraw finansowych Koła;

b) sporządzanie projektów wniosków o dotacje oraz dofinansowanie;

c) sporządzanie sprawozdań z działań podejmowanych przez Koło, protokołów z posiedzeń Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia zawierających w szczególności informacje dotyczące tematyki spotkania, jego przebiegu oraz obecności członków Koła;

d) prowadzenie rejestru członków Koła;

e) prowadzenie rejestru Alumnów Koła.

12. W szczególnych przypadkach kadencja członka Zarządu kończy się:

a) z chwilą ustania członkostwa w Kole;

b) z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odwołaniu członka Zarządu.

13. W przypadku rezygnacji członka Zarządu, Prezes ma możliwość zorganizowania wyborów uzupełniających w trybie, o którym mowa w ust. 4.

Art. 14. Opiekun Koła

1. Opiekunem Naukowym Koła, zwanym dalej Opiekunem, jest pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, o ile wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie funkcji.

2. Opiekun:

a) sprawuje bezpośredni nadzór nad merytoryczno-finansową działalnością Koła, w szczególności zaś nad zgodnością działań Koła z celami i zadaniami określonymi w Statucie;

b) podpisuje plany pracy i wnioski o dofinansowanie Koła, potwierdzając tym samym zgodność działań z celami i zadaniami Koła, określonymi w Statucie;

c) podpisuje sprawozdania oraz rozliczenia merytoryczno-finansowe zrealizowanych zadań, potwierdzając tym samym prawidłowe zrealizowanie zadań i wykorzystanie przyznanych na zadania środków finansowych;

d) zatwierdza tematy badawcze podejmowane przez Koło i udziela merytorycznej pomocy w ich realizacji;

e) rozstrzyga spory członkowskie.

3. Kadencja Opiekuna kończy się z chwilą jego odwołania w drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie przez Zarząd bądź złożenia przez Opiekuna rezygnacji.

4. W kole naukowym w jednym momencie może być kilku Opiekunów, o ile są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego oraz o ile wyrażą pisemną zgodę na przyjęcie funkcji.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK KOŁA

Art. 15. Majątek

Wszelkie potrzeby Koła finansowane są przez Uniwersytet Łódzki.

Art. 16. Gospodarka finansowa

1. Środki finansowe będące w dyspozycji Koła mogą być wykorzystywane jedynie w celu osiągnięcia celów statutowych.

2. Członek funkcyjny Zarządu ds. finansowych jest zobowiązany do przedstawienia raportu finansowego na żądanie Zarządu lub Opiekuna.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 17. Zmiana statutu

Zmiana oraz uchwalenie Statutu następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków na wniosek: 

a) Członka Zarządu;

b) Opiekuna;

c) 1/3 członków Koła.

Art. 18. Rozwiązanie Koła

Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Koła.

Art. 19. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie

1. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd lub Walne Zgromadzenie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych aktów prawnych.

Art. 20. Postanowienia końcowe

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i zastępuje wszystkie poprzednie ustalenia dotyczące działalności Koła.

Zatwierdzono przez Walne Zgromadzenie w dniu 10.09.2023 r.